Tìm kiếm đơn hàng

Mục đích: Hỗ trợ tìm kiếm và nhóm theo tiêu chí mong muốn của người dùng

Bước 1: Vào menu Bán hàng

Bước 2: Chọn sẵn bộ lọc tìm kiếm của hệ thống hoặc tự tìm kiếm theo tiêu chí riêng của người dùng bằng cách click vào Thêm bộ lọc tùy chỉnh

Bước 3: Có thể tìm kiếm từng trường dữ liệu. Muốn tìm kiếm trường dữ liệu nào thì chọn tới trường dữ liệu đó để tìm kiếm

Bước 4: Muốn nhóm theo các tiêu chí. Ví dụ nhóm theo Nhân viên kinh doanh để xem doanh số của các nhân viên kinh doanh. Tương tự như vậy người dùng có thể nhóm theo nhiều trường thông tin khác

Last updated