Thao tác nhanh/nhiều cuộc hội thoại

Chọn danh sách các cuộc hội thoại cần thao tác

  1. Gắn/gỡ người phụ trách

- Chọn những cuộc hội thoại muốn gắn/gỡ người phụ trách

- Thao tác chọn hành động “Gắn người phụ trách” hoặc “Gỡ người phụ trách

- Tiếp tục chọn một người phụ trách mong muốn và ấn “Cập nhật

2. Gắn/gỡ thẻ hội thoại

- Chọn những cuộc hội thoại muốn gắn/gỡ thẻ

- Thao tác chọn hành động “Gắn thẻ” hoặc “Gỡ thẻ

Tiếp tục chọn các thẻ mong muốn và ấn “Cập nhật

3. Chuyển trạng thái cuộc hội thoại

- Chọn những cuộc hội thoại muốn chuyển trạng thái

- Thao tác chọn hành động “Đã xem” hoặc “Chưa xem” và ấn “Cập nhật

4. Chuyển trạng thái chăm sóc

- Chọn những cuộc hội thoại muốn cập nhật trạng thái chăm sóc

- Thao tác chọn trạng thái mong muốn và ấn “Cập nhật

Last updated