Quản lý công ty duyệt yêu cầu chết tài khoản

Mục đích: Quản lý công ty vào duyệt yêu cầu chết tài khoản

Bước 1: Vào menu Chi phí/Tài khoản/Chết tài khoản. Tìm tới những yêu cầu ở trạng thái Chờ duyệt TK chết

Bước 2: Quản lý công ty thực hiện

- Phê duyệt: Yêu cầu sẽ chuyển sang trạng thái Tài khoản chết

- Từ chối: Yêu cầu sẽ chuyển sang trạng thái Từ chối

Last updated