Tạo tài khoản ngân hàng - tài khoản quảng cáo

Mục đích: User tự vào tạo tài khoản ngân hàng, tài khoản quảng cáo cho mình hoặc quản lý vào tạo tài khoản cho nhân viên công ty

Bước 1: Vào menu Chi phí/Tài khoản

Bước 2: Nhập các thông tin tài khoản: Người dùng lựa chọn loại tài ngân hàng hoặc tài khoản quảng cáo khi tạo

Bước 3: Lưu thông tin sau khi nhập

Chú ý:

- Với user cá nhân thì chỉ được phép chọn loại tài khoản ngân hàng là Cá nhân

- Số dư: Chỉ được phép nhập số khi khi tạo mới và không được phép chỉnh sửa

- Với Loại tài khoản ngân hàng: Chọn đúng loại tài khoản ngân hàng tương ứng với vị trí để phục vụ việc Chuyển tiền sau này

- Với trường hợp tài khoản quảng cáo đi thuê và không có số dư thì khi tạo tài khoản chọn Loại tk quảng cáo là “Thuê” và “Không có số dư”. Sau đó chọn tài khoản trừ tiền - Là tài khoản ngân hàng để sau các giao dịch của tài khoản quảng cáo không có số dư này sẽ trừ tiền trên tài khoản ngân hàng đã chọn đó

Last updated