Xuất phế liệu (xuất huỷ)

Bước 1: Tạo phiếu xuất kho phế liệu

Truy cập Module Kho vận/Hoạt động/Phế liệu/Tạo

Bước 2: Khai báo thông tin phiếu

- Sản phẩm: chọn sản phẩm cần xuất hủy ra khỏi kho

- Số lượng: nhập số lượng cần hủy

- Địa điểm nguồn: Chọn địa điểm của kho chứa sản phẩm cần xuất hủy

- Địa điểm phế liệu: hệ thống mặc định sẽ là Scap (địa điểm ảo)

- Tài liệu gốc: chúng ta có thể nhập số chứng từ phiếu xuất hủy thực tế vào đây

Bước 3: Thực hiện LưuXác nhận

Last updated