Tạo liên hệ từ ERP

  • Truy cập vào cuộc hội thoại cần lưu thông tin khách hàng:

  • Chọn “Thêm liên hệ” để lưu thông tin khách hàng.

  • Sau khi tạo liên hệ xong, người dùng chuyển sang module “Liên hệ” để xem thông tin liên hệ vừa tạo.

  • Tại đây, người dùng có thể xem thông tin khách hàng, xem thông tin đội ngũ bán hàng và các thông tin đơn hàng của từng liên hệ,....

Last updated