Tạo ghi chú/Gắn tag

Chọn mục "Ghi chú về khách hàng này"

Hệ thống hiển thị màn hình nhập ghi chú:

Nhập các thông tin cần thiết và ấn "Lưu” để thực hiện cập nhật thông tin.

Last updated