Kế toán duyệt điều chỉnh số dư

Mục đích: Kế toán vào duyệt yêu cầu điều chỉnh số dư nhân viên đã kê khai

Bước 1: Vào menu Điều chỉnh hóa đơn

Kế toán tìm kiếm tới những yêu cầu điều chỉnh số dư ở trạng thái Kiểm tra đạt để tiến hành duyệt

- Người dùng click vào 1 yêu cầu điều chỉnh số dư để thực hiện sau đó kiểm tra thông tin nhân viên đã yêu cầu điều chỉnh số dư và tiến hành duyệt hoặc không duyệt

- Duyệt: Yêu cầu điều chỉnh số dư chuyển sang trạng thái Đã duyệt. Và tài khoản của nhân viên sẽ tự động cập nhật theo số tiền muốn điều chỉnh

- Không duyệt: Yêu cầu điều chỉnh số dư chuyển sang trạng thái Từ chối. Và tài khoản của nhân tự động cập nhật theo số tiền muốn điều chỉnh

Last updated