Kế toán chuyển tiền cho các công ty

Mục đích: Sau khi duyệt xong tất cả các yêu cầu Ngân sách dự kiến trong ngày Kế toán tổng tiến hành chuyển tiền cho các công ty

Bước 1: Kế toán và menu Yêu cầu chuyển tiền

Bước 2: Click và Kế toán chuyển tiền

Bước 3: Kế toán chọn thông tin để chuyển tiền tới 1 công ty

- Công ty con: Chọn công ty cần chuyển tiền

- Tài khoản công ty: Chọn tài khoản công ty nhận số tiền chuyển đó

- Số tiền chuyển: Hệ thống tự động tính Số tiền cần chuyển = Tổng số tiền kế toán đã duyệt - Tổng số dư tài khoản tổng công ty (Kế toán có thể sửa lại số tiền khác)

- Tài khoản chuyển: Chọn tài khoản kế toán chuyển tiền đi

- Ngoài ra kế toán số dư có thể xem một số thông tin để ra được quyết định chuyển tiền

Bước 4: Click Xác nhận sẽ thực hiện chuyển tiền thành công cho công ty và sẽ hiển thị thông báo thành công

* Hóa đơn chi phí

Luồng vận hành: Nhân viên tạo hóa đơn => Giám sát kiểm tra hóa đơn

Last updated