Quyết toán hoá đơn

Luồng vận hành: Nhân viên tạo quyết toán => Giám sát kiểm tra quyết toán => Kế toán duyệt quyết toán