Phân quyền MKT xem page

1. Phân quyền cho từng page

Tính năng này giúp người dùng có thể phân quyền truy cập fanpage cho những bạn nhân viên MKT khác để họ có thể được xem và thao tác với hội thoại của page đó

  • Truy cập vào Quản lý trang Chọn page cần phân quyền → Chọn Phân quyền MKT xem page → Hiển thị danh sách tất cả nhân viên trong đội ngũ

  • Chọn nhân viên được truy cập vào page → Ấn Xác nhận để lưu lại → Nhân viên được phân quyền sẽ xem và thao thác được với page đó trong phần Hội thoại của mình

2. Phân quyền hàng loạt

  • Truy cập vào Quản lý trang → Tích chọn các page cần phân quyền hàng loạt → Chọn biểu tượng tên lửa để phân quyền hàng loạt.

  • Hiển thị popup phân quyền như sau:

  • Chọn Loại cập nhật là Phân quyền MKT xem page → Chọn nhân viên được xem

  • Ấn Lưu để thực hiện cập nhật phân quyền.

  • Hệ thống thông báo thành công và page hiển thị thông tin các nhân viên được phân quyền như sau:

Lưu ý: Khi phân quyền hàng loạt, nếu các page đã được phân quyền trước đố rồi, người dùng cần tích chọn lại những nhân viên cũ, và tích chọn thêm nhân viên mới

Last updated