Thiết lập chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt

Để thiết lập chiến dịch mới, người dùng chọn nút “Thêm chiến dịch”. Hệ thống hiển thị màn hình thêm như sau:

Nhập các thông tin cần thiết như trên, bao gồm: Chọn page áp dụng, tên chiến dịch, thời gian gửi, điều kiện nhận tin nhắn, nội dung, hình ảnh ( nếu có).

Chọn “Lưu” để thiết lập cấu hình. Hệ thống sẽ update cấu hình vừa thêm vào danh sách chiến dịch theo từng trạng thái.

Last updated