Cách tạo liên hệ

Mục đích: User Resale vào tạo liên hệ mới để chăm sóc có trả nguồn về công ty MKT

Bước 1: Vào menu Liên hệ => Click vào "Tạo"

Người dùng nhập thông tin liên quan tới khách hàng

  • Tên khách hàng

  • Thông tin khách hàng

  • Thông tin đội marketing chính là nguồn MKT trả về cho công ty MKT

  • Thông tin bổ sung

  • Thông tin đội bán hàng: Chọn tới đội ngũ bán hàng sẽ chăm sóc liên hệ đó.

Trường hợp 1: Nếu liên hệ gán với đội ngũ bán hàng thì tất cả nhân viên sale trong team đều có thể nhìn thấy để nhận cơ hội về chăm sóc

Trường hợp 2: Nếu liên hệ gán với 1 nhân viên kinh doanh thì chỉ nhân viên kinh doanh đó có thể chăm sóc cơ hội. Và leader của nhân viên kinh doanh đó có thể nhìn thấy cơ hội để quản lý

Last updated