Quản lý công ty duyệt yêu cầu treo tiền tài khoản

Mục đích: Quản lý công ty và duyệt yêu cầu treo tiền tài khoản của nhân viên MKT đã tạo

Bước 1: Vào menu Tài khoản chọn Treo tiền tài khoản. Sau đó tìm tới yêu cầu ở trạng thái Chờ duyệt và click vào để duyệt

Bước 2: Quản lý công ty xem chi tiết yêu cầu và thực hiện Duyệt hoặc không duyệt

- Phê duyệt: Yêu cầu sẽ chuyển sang trạng thái Đã duyệt

- Từ chối: Yêu cầu sẽ chuyển sang trạng thái Từ chối

Last updated