Báo xấu hội thoại

Người dùng chọn module “Cấu hình” và vào mục “Cấu hình báo xấu”. Tại đây có thể quản lý các lý do báo xấu, bao gồm:

- Xem danh sách lý do

- Thêm lý do

- Sửa lý do

- Tắt lý do báo xấu

  1. Thêm lý do

- Người dùng chọn nút "Thêm lý do". Hệ thống hiển thị màn hình thêm như bên dưới:

- Nhập lý do và ấn nút biểu tượng "Lưu" để lưu, và nút biểu tượng "Thùng rác" để hủy thao tác.

  1. Chỉnh sửa lý do

Người dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp tại màn hình danh sách và ấn biểu tượng "Lưu" để thực hiện cập nhật lại lý do vừa sửa.

  1. Tắt hóa lý do báo xấu

Người dùng chọn biểu tượng và gạt sang bên phải để tắt lý do báo xấu. Khi chuyển sang trạng thái xám tức là đã tắt lý do báo xấu thành công.

Last updated