Tạo yêu cầu mua hàng

Mục đích: Nhân viên kho tạo yêu cầu mua hàng

Bước 1: Vào menu Mua hàng sau đó click Tạo để thêm một yêu cầu mua hàng

Bước 2: Nhập các thông tin phiếu mua hàng và tiến hành Lưu

- Kho mua hàng

- Phòng ban

- Thời điểm giao hàng

- Sản phẩm và số lượng muốn mua

Bước 3: Trường kho vào duyệt yêu cầu mua hàng

Trưởng kho vào 1 yêu cầu mua hàng và click vào Phê duyệt

Last updated