Nhân viên upsale chăm sóc cơ hội

  1. Chăm sóc cơ hội

Mục đích: Nhân viên upsale vào chăm sóc các cơ hội đã được đẩy từ sale qua

Chú ý: Các đơn hàng của sale ở trạng thái Hoàn thành sẽ tự động đẩy thông tin khách hàng sang cho upsale để chăm sóc tiếp

Bước 1: Vào menu CRM

Chăm sóc các liên hệ đã gán trực tiếp cho mình

Bước 2: Tìm kiếm để lọc ra cơ hội để chăm sóc

Bước 3: Cập nhật trạng thái cơ hội bằng cách click vào trạng thái trang cơ hội

Bước 4: Nếu chốt được đơn với khách hàng thì sale sẽ vào cơ hội để lên đơn cho khách hàng

Bước 5: Nhập thông tin để lên đơn hàng

Bước 6: Lưu đơn hàng, sau khi lưu đơn hàng sẽ ở trạng thái Báo giá

  1. Theo dõi đơn hàng

Mục đích: Nhân viên upsale vào theo dõi các đơn hàng mình đã tạo để xem đơn hàng đã được xử lý tới bước nào

Bước 1: Vào menu Bán hàng. Hoặc vào menu CRM/Bán hàng

Bước 2: Nhân viên sale có thể tìm kiếm SĐT Khách hàng để kiểm tra đơn hàng của Khách hàng đang xử lý tới bước nào

Bước 3: Nhân viên upsale có thể chọn tới 1 đơn hàng để chỉnh sửa thông tin đơn hàng

Last updated