Thiết lập kịch bản tự động theo điều kiện từ khóa

Tính năng này giúp người dùng có thể setup kịch bản tự động theo từ khóa

Tại màn hình danh sách bộ cấu hình, người dùng chọn mục “Từ khóa” để xem dánh sách các nhóm từ khóa:

Thêm nhóm từ khóa

- Người dùng chọn nút “Thêm nhóm từ khóa”, hệ thống hiển thị màn hình thêm như sau:

- Nhập tên nhóm, gắn page, thiết lập đặt làm mặc địch bằng cách gạt nút sang bên phải, khi nút chuyển trạng thái màu xanh tức là đã cập nhật trạng thái thành công.

- Chọn nút “Thêm config” để tiến hành thêm từ khóa, setup gắn kịch bản và thời gian phản hồi tin nhắn.

-Có thể thêm nhiều nhiều điều kiện từ khóa bằng cách ấn “Thêm điều kiện”:

- Để xóa người dùng chọn vào dấu 3 chấm tại cột “Thao tác” để tiến hành xóa cấu hình kịch bản theo từ khóa.

Last updated