Quản lý tài khoản cá nhân và page đã kết nối

Tại đây, người dùng có thể:

- Xem thông tin tài khoản cá nhân

- Xem danh sách page đã liên kết với tài khoản đó

- Thêm tài khoản mới/ Import nhanh bằng excel

- Cập nhật tài khoản

  1. Xem thông tin tin tài khoản

Người dùng vào mục “Quản lý tài khoản” bên thanh menu để xem danh sách các tài khoản. Bao gồm: Tên tài khoản, ID tài khoản, Danh sách các page đã liên kết mà tài khoản đó phụ trách, Trạng thái hoạt động của tài khoản

  1. Thêm tài khoản

Thêm thủ công:

Người dùng chọn nút “Thêm BOT” như hình bên dưới để tiến hành thêm mới tài khoản

Chi tiết xem tại mục 2 - Kết nối BOT tại mục Kết nối

Thêm nhanh bằng file excel:

Người dùng chọn nút “Import BOT” như hình bên dưới:

Sau đó tiến hành tải file lên hệ thống.

Sau khi tiến hành import xong, hệ thống sẽ tự động cập nhật vào danh sách tài khoản.

Last updated