Kê khai chi phí hàng ngày

Mục đích: Nhân viên marketing vào tạo chi phí hàng ngày của mình

Bước 1: Vào menu Chi phí => Click Tạo

Bước 2: Nhập các thông tin kê khai chi phí hàng ngày gồm

- Tên mô tả chi phí

- Chọn nhóm sản phẩm: Chạy cho nhóm sản phẩm nào

- Nhân viên: Là nhân viên MKT kê khai chi phí

- Ngày chi phí: Mặc định là ngày giờ hiện tại và có thể chọn lại

- Tiền thực tế hàng ngày và Tiền bill: Là số tiền chi phí chạy trong ngày. Báo cáo Chi phí quảng cáo sẽ lấy theo thông tin Tiền bill

- Kết quả Facebook: Nếu có thông tin chạy Facebook tiền nhập

Bước 3: Click Lưu để hoàn thành thao tác kê khai chi phí hàng ngày

Last updated