Tạo tài khoản người dùng

1. Tạo user các công ty sale/upsale

Mục đích: Quản trị hệ thống hoặc quản lý công ty sale/upsale vào tạo user cho nhân viên của công ty

Bước 1: Vào menu CRM sau đó vào Cấu hình/Nhân viên

Bước 2: Click Tạo để thêm mới nhân viên thuộc công ty

- Tên nhân viên

- Mã định danh

- Địa chỉ email (Chính là user để đăng nhập)

- Điện thoại (Nếu có)

- Chọn các thông tin như: Hệ thống, công ty con, Đội ngũ marketing/Đội ngũ bán hàng, Vị trí

Sau khi lưu người dùng có thể đổi mật khẩu cho user bằng cách click vào Thực hiện/Đổi mật khẩu

Chú ý: User thuộc Hệ thống, Công ty, Team, Vị trí nào thì người dùng chọn đúng thông tin tương ứng thì quyền của user sẽ tự động được setup theo.

2. Tạo user cho nhân viên khác

Mục đích: Quản trị hệ thống vào tạo user cho các vị trí như: Kho vận, thu mua, quản trị…

Bước 1: Vào menu Thiết lập/Người dùng & công ty/Người dùng

Bước 2: Click vào Tạo để thêm mới user. Người dùng nhập thông tin của user vào click vào quyền tương ứng của nhân viên (Chọn nhóm vai trò)

3. Lưu trữ tài khoản

Mục đích: Với những user nghỉ việc hoặc tạo nhầm user có thể cho Lưu trữ user đó để không thể đăng nhập lại trên hệ thống

Bước 1: Vào menu CRM sau đó vào Cấu hình/Nhân viên

Bước 2: Tìm kiếm user cần Lưu trữ sau đó thực hiện chọn và Lưu trữ user. Sau khi lưu trữ xong user sẽ không đăng nhập được trên hệ thống

Last updated