Hoá đơn chi phí

Luồng vận hành: Nhân viên tạo hóa đơn => Giám sát kiểm tra hóa đơn