Nhân viên sale chăm sóc cơ hội

  1. Chăm sóc cơ hội

Mục đích: Nhân viên sale vào chăm sóc các liên hệ mà nhân viên MKT đã tạo

Bước 1: Vào Menu CRM

Trường hợp 1: Chăm sóc các liên hệ đã gán trực tiếp cho mình

Bước 2: Sale có thể lọc ra các cơ hội ở các trạng thái tương ứng để chăm sóc

Bước 3: Sale chọn 1 liên hệ ở trạng thái mới để tiến hành chăm sóc gọi cho Khách hàng

Bước 4: Cập nhật giai đoạn cơ hội bằng cách click vào giai đoạn trang cơ hội

Bước 5: Nếu chốt được đơn với khách hàng thì sale sẽ vào những cơ hội ở trạng thái Đã gọi để lên đơn cho khách hàng

Bước 6: Nhập thông tin để lên đơn hàng

Nếu đơn hàng có Chiết khấu có thể nhập vào cột Chiết khấu

Bước 7: Lưu đơn hàng, sau khi lưu đơn hàng sẽ ở trạng thái Báo giá

Trường hợp 2: Chăm sóc các liên hệ đã gán với cả team sale

Nhân viên sale sẽ vào Nhận cơ hội được gán với cả team sale của mình (không gán trực tiếp cho 1 nhân viên sale nào)

Sau khi nhận xong cơ hội sẽ ở trạng thái Mới và sale làm tiếp theo Trường hợp 1

Chú ý: Khi nhân viên sale nhận cơ hội nếu vẫn có cơ hội ở trạng thái mới thì hệ thống sẽ thông báo cần vào xử lý gọi cho Khách hàng ở các cơ hội mới xong thì mới được phép nhận thêm cơ hội

  1. Theo dõi đơn hàng

Mục đích: Nhân viên sale vào theo dõi các đơn hàng mình đã tạo để xem đơn hàng đã được xử lý tới bước nào

Bước 1: Vào Menu Bán hàng. Hoặc vào Menu CRM/Bán hàng

Bước 2: Nhân viên sale có thể tìm kiếm SĐT Khách hàng để kiểm tra đơn hàng của Khách hàng đang xử lý tới bước nào

Bước 3: Nhân viên sale có thể chọn tới 1 đơn hàng để chỉnh sửa thông tin đơn hàng

Last updated