Nhân viên kê khai hóa đơn chi phí

Mục đích: User kê khai hóa đơn chi phí

Bước 1: Vào menu Chi phí/Hóa đơn & Quyết toán chọn Hoá đơn

Bước 2: Người dùng thực hiện Tạo để tạo hóa đơn chi phí

Người dùng nhập các thông tin liên quan tới hóa đơn chi phí. Người dùng có thể chọn loại tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản quảng cáo. Sau khi nhập và lưu hóa đơn chi phí xong sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản của user sẽ ở trạng thái Chờ kiểm tra. Sau đó user được phân quyền kiểm tra hóa đơn sẽ vào chọn Kiểm tra Đạt hoặc Không đạt cho hóa đơn đó.

- Trường hợp 1: Hóa đơn được kiểm tra đạt => Cập nhật trạng thái hóa đơn là Kiểm tra đạt.

- Trường hợp 2: Hóa đơn được kiểm tra không đạt => Cập nhật trạng thái hóa đơn là Kiểm tra không đạt và user vào sửa hóa đơn (sau khi sửa hóa đơn thành công sẽ cập nhật lại số dư tài khoản của user theo số tiền hóa đơn mới). Sau khi sửa xong hóa đơn sẽ ở trạng thái Chờ kiểm tra và đợi kiểm tra lại.

Chú ý: Khi tạo hóa đơn với tài khoản quảng cáo facebook không có số dư thì sẽ tự động lấy lên tài khoản ngân hàng trừ tiền (Trường hợp tạo hóa đơn cho tài khoản thuê).

Last updated