Nhân viên yêu cầu chuyển tiền

Mục đích: User có thể thực hiện yêu cầu chuyển tiền như:

- Kế toán chuyển tiền: Cần quản lý duyệt và kế toán duyệt

- Ứng tiền từ tài khoản tổng: Cần quản lý duyệt

- Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản ngân hàng: Không cần duyệt

- Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản quảng cáo: Không cần duyệt

Bước 1: Vào menu Chi phí/Yêu cầu chuyển tiền

Bước 2: Người dùng thực hiện Tạo để tạo yêu cầu chuyển tiền

a/ Loại Ngân sách dự kiến

Mục đích: Nhân viên MKT thực hiện tạo yêu cầu Ngân sách dự kiến ứng tiền trong ngày để làm căn cứ Kế toán tổng chuyển tiền về cho công ty

- Người dùng chọn loại chuyển tiền là Ngân sách dự kiến

- Tài khoản yêu cầu: Chọn tài khoản ngân hàng muốn yêu cầu được chuyển tiền

- Yêu cầu: Nhập số tiền muốn nhận

- Đính kèm file

- Sau khi nhập các thông tin người dùng click Lưu để lưu thông tin yêu cầu chuyển tiền. Sau khi lưu xong yêu cầu sẽ ở trạng thái Chờ duyệt

Chú ý: Loại yêu cầu chuyển tiền là Ngân sách dự kiến sẽ cần quản lý công ty duyệt và kế toán duyệt.

b/ Loại: Đề nghị chuyển tiền

Mục đích: Nhân viên MKT thực hiện yêu cầu ứng tiền từ tài khoản tổng công ty thì sẽ làm lệnh Đề nghị chuyển tiền

- Người dùng chọn loại chuyển tiền là Ứng tiền từ tài khoản tổng

- Tài khoản yêu cầu: Chọn tài khoản ngân hàng muốn yêu cầu được chuyển tiền

- Yêu cầu: Nhập số tiền muốn nhận

- Sau khi nhập các thông tin người dùng click Lưu để lưu thông tin yêu cầu chuyển tiền

Chú ý: Loại yêu cầu chuyển tiền là Ứng tiền từ tài khoản tổng sẽ cần quản lý công ty duyệt. Sau khi yêu cầu được quản lý và chuyển tiền thì trạng thái của yêu cầu sẽ là Quản lý duyệt và có thông tin Quản lý đã chuyển tiền.

- Để nhận được số tiền này thì user click vào yêu cầu chuyển tiền. Sau đó click vào dòng lịch sử giao dịch và thực hiện Xác nhận đã nhận được tiền từ kế toán chuyển. Sau khi Xác nhận xong tiền sẽ được cộng vào tài khoản ngân hàng yêu cầu.

c/ Loại: Từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản ngân hàng

Mục đích: User có thể chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản ngân hàng khác của chính mình

- Người dùng chọn loại chuyển tiền là Tài khoản ngân hàng - tài khoản ngân hàng

- Tài khoản yêu cầu: Chọn tài khoản ngân hàng muốn yêu cầu được chuyển tiền

- Yêu cầu: Nhập số tiền muốn nhận

- Người tiếp nhận: Là user yêu cầu chuyển tiền

Sau khi nhập các thông tin người dùng click Lưu để lưu thông tin yêu cầu chuyển tiền. Sau khi lưu xong user click vào Chuyển tiền để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng sang tài khoản ngân hàng

➢ Tài khoản chuyển: Chọn tài khoản ngân hàng sẽ chuyển tiền

➢ Số tiền: Số tiền chuyển

- Sau khi Xác nhận xong tiền sẽ được chuyển từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản ngân hàng

d/ Loại: Từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản quảng cáo

Mục đích: User có thể chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản quảng cáo của chính mình

- Người dùng chọn loại chuyển tiền là Tài khoản ngân hàng - tài khoản quảng cáo

- Tài khoản yêu cầu: Chọn tài khoản Quảng cáo muốn nhận tiền

- Yêu cầu: Nhập số tiền muốn nhận

- Sau khi nhập các thông tin người dùng click Lưu để lưu thông tin yêu cầu chuyển tiền. Sau khi lưu xong user click vào Chuyển tiền để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng sang tài khoản quảng cáo

➢ Tài khoản chuyển: Chọn tài khoản ngân hàng sẽ chuyển tiền

➢ Số tiền: Số tiền chuyển

- Sau khi Xác nhận xong tiền sẽ được chuyển từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản quảng cáo

Last updated