Tạo báo giá

Mục đích: Phòng thu mua tạo yêu cầu báo giá từ yêu cầu mua hàng của các kho

Bước 1: Vào menu Mua hàng

Bước 2: Tìm kiếm tới yêu cầu mua hàng đã duyệt sau đó click vào xem chi tiết

Bước 3: Click vào Tạo y/c báo giá và nhập các thông tin yêu cầu mua hàng và Lưu

- Data Planned: Ngày muốn nhận hàng

- Thêm một dòng: Để thêm sản phẩm

- Số lượng đặt: Nhập số lượng muốn mua hàng

Chú ý: Hệ thống sẽ tự động lấy lên bảng giá với nhà cung cấp và giá. Người dùng cho thể chọn hoặc sửa lại trực tiếp trên màn hình này

Sau khi lưu phiếu yêu cầu mua hàng hệ thống sẽ tạo ra 1 phiếu PO (Phiếu mua hàng với NCC)

Bước 4: Nhân viên thu mua vào click vào phiếu yêu cầu mua hàng đó để xác nhận

Bước 5: Sau khi xác nhận xong sẽ tự động sinh ra 1 phiếu nhận hàng để nhân viên kho nhận hàng cho phiếu yêu cầu mua hàng này

Last updated