Điều chỉnh số dư

Luồng vận hành: Nhân viên tạo điều chỉnh số dư => Giám sát kiểm tra điều chỉnh số dư => Kế toán duyệt điều chỉnh số dư