Lọc hội thoại theo các điều kiện

Lọc theo từng tiêu chí: mỗi lần chỉ lọc theo được 1 tiêu chí

+ Chưa xem: lọc cuộc hội thoại chưa có ai xem

+ Chưa trả lời: lọc cuộc hội thoại chưa được trả lời (đã có người xem hoặc chưa)

+ Có số điện thoại: lọc cuộc hội thoại có chứa số điện thoại

+ Có đơn: lọc cuộc hội thoại có chứa đơn hàng (không quan tâm trạng thái đơn)

+ Thẻ: lọc cuộc hội thoại theo thẻ hội thoại (lọc một hoặc nhiều thẻ)

+ Nguồn: lọc nguồn của cuộc hội thoại (facebook, tiktok, zalo, landing page, …)

+ Thời gian: lọc cuộc hội thoại theo khoảng thời gian (mốc thời gian là thời gian tin nhắn cuối của cuộc hội thoại)

+ Lọc nâng cao: mỗi lần lọc theo được nhiều tiêu chí

  • Hội thoại: chưa xem, chưa trả lời

  • Nội dung: có số điện thoại, có đơn hàng

  • Thẻ

  • Ngày

  • Sắp xếp: tin nhắn chưa đọc lên đầu

Last updated