Đăng nhập

  • Truy cập vào ERP tại đường dẫn: https://erp.zholding.vn/web

  • Nhập username và mật khẩu để tiến hành đăng nhập vào hệ thống.

  • Sau khi đăng nhập xong, hệ thống hiển thị màn hình như bên dưới:

  • Người dùng chọn vào module “ZS chat” để truy cập vào phần mềm chat:

Last updated