Nhận hàng từ Nhà cung cấp

Mục đích: Nhân viên kho vào nhận hàng cho phiếu yêu cầu mua hàng

Bước 1: Vào menu Kho vận

Bước 2: Vào nhận hàng của kho mình

Bước 3: Tìm kiếm tới mã phiếu nhập hàng hoặc mã phiếu PO và click vào phiếu cần nhập hàng

Bước 4: Nhân viên kho click vào Xác nhận sau đó click Áp dụng để hoàn thành phiếu

Last updated