Thiết lập ẩn và trả lời bình luận tự động

Người dùng chọn mục “Bình luận” trong danh sách bộ cấu hình:

Sau đó, hệ thống hiển thị màn hình cấu hình thiết lập ẩn/trả lời bình luận tự động:

Chọn các điều kiện theo mong muốn, nhập nội dung phản hồi bình luận tự động.

Ấn “Lưu” để lưu cấu hình.

Last updated