Nhân viên tạo treo tiền tài khoản

Mục đích: Khi tài khoản quảng cáo bị treo 1 phần tiền do đối tác bùng, cọc…thì nhân viên MKT làm lệnh treo tiền trong tài khoản

Bước 1: Vào menu Tài khoản chọn Treo tiền tài khoản. Sau đó tạo treo tiền

- Mô tả

- Chọn tài khoản quảng cáo bị treo

- Nhập Số tiền treo

- Chọn lý do treo

Sau khi MKT tạo xong yêu cầu sẽ ở trạng thái Chờ duyệt và cần quản lý công ty duyệt yêu cầu treo tiền này.

Chú ý: Khi tạo yêu cầu treo tiền tài khoản với những tài khoản quảng cáo thuê thì hệ thống sẽ tự động lấy lên tài khoản ngân hàng mẹ để trừ tiền

Last updated