Gửi tin nhắn trả lời khách hàng

Người dùng có thể gửi tin nhắn cho khách hàng tại khung chat:

  • Có thể gửi tin nhắn nhanh bằng cách gõ dấu “/”, hệ thống hiển thị gợi ý tin nhắn nhanh đã tạo. Người dùng chỉ cần chọn tin nhắn cần gửi và ấn gửi.

  • Có thể gửi tin nhắn bằng hình ảnh, video, âm thanh cho khách hàng.

Last updated