Thiết lập trả lời tin nhắn tự động

Tính năng này cho phép người dùng gửi tin nhắn tự động theo kịch bản đã cài với điều kiện gửi đã được cấu hình sẵn trên hệ thống.

Người dùng chọn mục “Bình luận” trong danh sách bộ cấu hình:

Sau đó, hệ thống hiển thị màn hình cấu hình thiết lập trả lời tin nhắn tự động như sau:

Chọn điều kiện gửi tin và nhập nội dung tin nhắn gửi tự động.

Ấn “Lưu” để lưu cấu hình cài đặt.

Last updated