Quy trình nhập kho

Bước 1: Khởi tạo yêu cầu mua hàng

- Bộ phận quản lý kho sẽ hoạch định tồn kho của sản phẩm để có kế hoạch mua hàng về kho.

- Truy cập Module Kho vận/Hoạt động/Yêu cầu mua hàng ⇒ Click Tạo

Bước 2: Khai báo thông tin yêu cầu mua hàng (theo thứ tự như hình)

- Chọn kho hàng và thời điểm cần có hàng trong kho

- Chọn sản phẩm cần đề xuất mua

- Click lưu khi khai báo xong thông tin

Bước 3: Quản lý kho phê duyệt yêu cầu mua hàng

- Truy cập Module Kho vận/Hoạt động/Yêu cầu mua hàng

- Thực hiện nhóm bộ lọc chọn lọc theo State để lọc ra những yêu cầu mua hàng ở trạng thái “Bản nháp” cần duyệt.

- Click vào bản ghi yêu cầu cần duyệt để “Phê duyệt

Bước 4: Bộ phận mua hàng thực hiện lên báo giá và phê duyệt đơn hàng (tương tự phần mua hàng tại đây).

Bước 5: Nhập kho hàng hóa nhận từ nhà cung cấp (chi tiết tại đây).

Last updated