Kiểm kê kho

Bước 1: Tạo đợt kiểm kê

Truy cập Module Kho vận/Hoạt động/Kiểm kê khoTạo

Bước 2: Khai báo thông tin đợt kiểm kê

- Mã phiếu kho: nhập tên đợt kiểm kê

- Kho hàng: Chọn Kho muốn kiểm kê

- Địa điểm: Chọn địa điểm muốn kiểm kê của Kho hàng đã chọn

- Sản phẩm: Chọn sản phẩm cần kiểm kê, hoặc để trống không chọn để kiểm kê toàn bộ sản phẩm có trong Địa điểm kho đã chọn

Bước 3: Bắt đầu kiểm kê

Sau khi khai báo xong thông tin ⇒ click vào Lưu sau đó click Bắt đầu kiểm kê.

Bước 4: Khai báo số lượng kiểm kê thực tế

Bước 5: Xác nhận kiểm kê

Last updated