Tạo nhóm vai trò trong hệ thống

Mục đích: Quản trị hệ thống vào tạo các nhóm tự tạo (nhóm quyền) dùng cho cho hệ thống. VD: Nhóm kho, nhóm thu mua…

Bước 1: Vào menu Thiết lập/Người dùng & công ty/Nhóm tự tạo

Bước 2: Click vào Tạo để thêm mới nhóm tự tạo. Người dùng thêm user vào nhóm và chọn vai trò cho nhóm đó và Lưu. Sau khi lưu xong thì các user trong nhóm sẽ có các vai trò tương ứng của nhóm

Last updated