Thiết lập tin nhắn mẫu/tin nhắn tự động

Tính năng này giúp người dùng có thể gửi tin nhắn theo kịch bản thiết lập sẵn. Giúp tiết kiệm thời gian, nhân sự trực page.

  • Người dùng vào mục “Cấu hình” rồi chọn “Automation”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách bộ cấu hình như bên dưới:

Tại đây, người dùng có thể xem dánh sách các kịch bản đã tạo bằng cách chọn mục “Tin nhắn tự động”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cấu hình gửi tin nhắn mẫu/tin nhắn mặc định/tin nhắn mở đầu:

  1. Thiết lập cấu hình tin nhắn mẫu

a. Xem danh sách tin nhắn mẫu

Người dùng chọn vào mục “Tin nhắn mẫu” để xem danh sách các tin nhắn mẫu đã tạo, bao gồm tin nhắn, trạng thái, ngày cập nhật.

Có thể vô hiệu hóa tin nhắn bằng cách tắt trạng thái hoạt động của tin nhắn đó. Khi tắt đi thì tin nhắn đó sẽ không hiển thị trong phần gợi ý thêm vào kịch bản chăm sóc.

b. Thêm tin nhắn mẫu

Người dùng chọn nút “Thêm tin nhắn” như hình bên dưới

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thêm tin nhắn như sau:

Người dùng nhập các thông tin cần thiết và ấn “Lưu” để tiến hành thêm tin nhắn mẫu. Hệ thống sẽ cập nhật trong sánh sách tin nhắn mẫu và thông báo thêm thành công.

Người dùng có thể xóa/ nhân bản tin nhắn mẫu bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm và chọn “Xóa tin nhắn/Nhân bản”.

c. Chỉnh sửa tin nhắn mẫu

Người dùng ấn trực tiếp vào tin nhắn cần chỉnh sửa. Thực hiện chỉnh sửa tin nhắn và ấn “Lưu” để cập nhật lại tin nhắn.

2. Thiết lập cấu hình tin nhắn mặc định

a. Xem danh sách tin nhắn mặc định

Người dùng chọn vào mục “Tin nhắn mặc định” để xem danh sách các tin nhắn đã tạo. Tại đây người dùng có thể chỉnh sửa lại tin nhắn theo mong muốn bằng cách thêm văn bản, video,...

Chọn thời gian kích hoạt gửi tin nhắn. Để dừng kịch hoạt gửi tin nhắn mặc định, người dùng ấn vào nút “Hủy kích hoạt”.

Sau khi chỉnh sửa/hoặc thêm mới xong, ấn “Lưu” để cập nhật tin nhắn.

  1. Thiết lập cấu hình tin nhắn mở đầu

Người dùng chọn vào mục “Tin nhắn mở đầu” để xem danh sách các tin nhắn đã tạo. Tại đây người dùng có thể chỉnh sửa lại tin nhắn theo mong muốn:

Chọn thời gian kích hoạt gửi tin nhắn. Để dừng kịch hoạt gửi tin nhắn mặc định, người dùng ấn vào nút “Hủy kích hoạt”.

Sau khi chỉnh sửa/ hoặc thêm mới xong, ấn “Lưu” để cập nhật tin nhắn.

Last updated