Kế toán duyệt yêu cầu ứng tiền Ngân sách dự kiến

Mục đích: Kế toán tổng vào duyệt yêu cầu cho loại ứng tiền là Ngân sách dự kiến

Bước 1: Kế toán và menu Yêu cầu chuyển tiền

Bước 2: Kế toán tìm kiếm tới những Loại chuyển tiền là Kế toán chuyển tiền và đang ở trạng thái Quản lý duyệt để tiến hành duyệt yêu cầu chuyển tiền

Bước 3: Người dùng click vào 1 yêu cầu cần duyệt và thực hiện duyệt yêu cầu. Nhập số tiền duyệt và Ghi chú duyệt và click Xác nhận để duyệt các Ngân sách dự kiến của nhân viên MKT

Last updated