Kiểm tra điều chỉnh số dư

Mục đích: User được phân quyền kiểm tra điều chỉnh số dư vào thực hiện kiểm tra

Bước 1: Vào menu Điều chỉnh số dư

Tìm kiếm tới những yêu cầu Điều chỉnh số dư ở trạng thái Chờ kiểm tra để tiến hành duyệt

- Người dùng click vào 1 yêu cầu điều chỉnh số dư để thực hiện duyệt hoặc không duyệt yêu cầu điều chỉnh số dư

- Kiểm tra đạt: Yêu cầu điều chỉnh số dư chuyển sang trạng thái Kiểm tra đạt và được chuyển tới Kế toán duyệt

- Kiểm tra không duyệt: Yêu cầu điều chỉnh số dư chuyển sang trạng thái Kiểm tra không đạt và nhân viên sẽ được phép sửa lại để kiểm tra lại

Last updated