Theo dõi đơn hàng

Mục đích: Nhân viên kho vào theo dõi, tìm kiếm các đơn hàng của kho mình

Bước 1: Vào menu Bán hàng

Bước 2: Nhân viên kho có thể tìm kiếm đơn hàng để kiểm tra thông tin và trạng thái của đơn hàng theo:

- Mã đơn hàng

- SĐT khách hàng

- Đội ngũ bán hàng

- Nhân viên kinh doanh…

Ngoài ra nhân viên kho có thể tìm kiếm nâng cao các thông tin liên quan tới đơn hàng bằng cách tìm theo Bộ lọc. Sẽ chọn tới trường thông tin cần tìm kiếm và Áp dụng.

Bước 3: Nhân viên kho có thể chọn tới 1 đơn hàng để chỉnh sửa thông tin đơn hàng

Chú ý: Chỉ ở 2 trạng thái Báo giá và Đã xác nhận mới được phép sửa thông tin liên quan tới sản phẩm

Last updated